Privacy statement - Miedema Watersport

PRIVACYVERKLARING

Miedema Watersport respecteert de privacy van haar klanten, in het bijzonder hun rechten met betrekking tot de geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens. Vanwege volledige transparantie hebben wij daarom een beleid geformuleerd en geïmpliceerd met betrekking tot deze verwerkingen zelf, het doel ervan alsook de mogelijkheden voor betrokkenen om hun rechten zo goed mogelijk te kunnen uitoefenen.

Voor alle aanvullende informatie over de bescherming van persoonsgegevens kunt u terecht op de website van de Autoriteit persoonsgegevens: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl.

De aan u beschikbaar gestelde privacy policy is de enige versie die van toepassing is, totdat een nieuwe versie die van toepassing is de huidige versie vervangt.

ARIKEL 1 – Wettelijke bepalingen
Verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens Miedema Watersport

gevestigd te Fam. v/d Wijestraat 71, 8923 CK Leeuwarden,
Kvk-nummer: 77334760 / BTW-nummer: NL860974893B01

ARTIKEL 2 – De verwerking van persoonsgegevens

1.Uw persoonsgegevens worden verzameld door Miedema Watersport. Onder persoonsgegevens worden verstaan: alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon; als identificeerbaar wordt beschouwd een natuurlijke persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een identificator zoals een naam, een indentificatienummer, locatiegegevens, een online identificator of een of meer elementen die kenmerkend zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit.

2. Wij verwerken de volgende categorieën persoonsgegevens van u:

- Naam
- Adresgegevens
- E- mailadres / telefoonnummer

ARTIKEL 3 – Doel van de verwerking
We verzamelen uw persoonsgegevens niet zomaar. Uw persoonsgegevens worden verwerkt voor:
- Het onderhouden van relaties met u
- Het verwerken van uw bestellingen
- Het doen van mededelingen via post, mails en/of nieuwsbrieven - Het voldoen aan wettelijke verplichtingen

ARTIKEL 4 – Registratie persoonsgegevens
Uw persoonsgegevens worden geregistreerd in een (elektronisch) register.

ARIKEL 5 – Uw rechte met betrekking tot uw gegevens

1. Op grond van artikel 13 lid 2 sub b AVG heeft eenieder recht op inzage van rectificatie of wissing van zijn persoonsgegevens of beperking van de hem betreffende verwerking, alsmede het recht tegen de verwerking bezwaar te maken en het recht op gegevensoverdraagbaarheid. U kunt deze rechten uitoefenen door contact op te nemen via info@miedemawatersport.nl

2. Ieder verzoek daartoe dient te worden vergezeld van een kopie van een geldig identiteitsbewijs, waarop u uw handtekening heeft gezet en onder vermelding van het adres waarop er met u contact kan worden opgenomen. Binnen 2 maanden na het ingediende verzoek, krijgt u antwoord op u verzoek. Afhankelijk van de complexiteit van de verzoeken en het aantal van de verzoeken kan deze termijn indien nodig met 1 maand worden verlengd.

ARTIKEL 6 – Wettelijke verplichtingen

In geval van schending van enige wet- of regelgeving, waarvan de betrokkene wordt verdacht en waarvoor de autoriteiten persoonsgegevens nodig hebben die Miedema Watersport heeft verzameld, worden deze aan hen verstrekt na uitdrukkelijk en gemotiveerd verzoek van die autoriteit, waarna deze persoonsgegevens mitsdien niet meer onder de bescherming van de bepalingen van deze privacy verklaringen vallen.

ARTIKEL 7 – Commerciële gegevens

  1. U kunt commerciële aanbiedingen krijgen van Miedema Watersport, wanneer u daar toestemming voor heeft gegeven. Indien u deze niet (meer) wenst te ontvangen, stuurt u een mail naar het volgende adres: info@miedemawatersport.nl.

  2. Uw gegevens kunnen worden gebruikt door partners van de verantwoordelijke voor commerciële doeleinden. Indien u dit niet wenst, stuurt u een mail naar het volgende 

aan: info@miedemawatersport.nl

ARTIKEL 8 – Bewaartermijn gegevens

De door Miedema Watersport verzamelde gegevens worden gebruikt en bewaard voor de duur zoals deze bij wet is bepaald.

ARTIKEL 9 – Contact
Voor verzoeken, vragen, productinformatie, of meer informatie, kunt u zich richten tot: Dhr. F. Miedema info@miedemawatersport.nl