PRIVACYVERKLARING

PRIVACYVERKLARING

Miedema Watersport respecteert de privacy van haar klanten, in het bijzonder hun rechten

met betrekking tot de geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens. Vanwege

volledige transparantie hebben wij daarom een beleid geformuleerd en geïmpliceerd met

betrekking tot deze verwerkingen zelf, het doel ervan alsook de mogelijkheden voor

betrokkenen om hun rechten zo goed mogelijk te kunnen uitoefenen.

Voor alle aanvullende informatie over de bescherming van persoonsgegevens kunt u terecht

op de website van de Autoriteit persoonsgegevens: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl.

De aan u beschikbaar gestelde privacy policy is de enige versie die van toepassing is, totdat

een nieuwe versie die van toepassing is de huidige versie vervangt.

ARIKEL 1 – Wettelijke bepalingen

Verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens Miedema Watersport

gevestigd te Fam. v/d Wijestraat 71, 8923 CK Leeuwarden, Kvk-nummer: 01139771

ARTIKEL 2 – De verwerking van persoonsgegevens

1. Uw persoonsgegevens worden verzameld door Miedema Watersport. Onder

persoonsgegevens worden verstaan: alle informatie over een geïdentificeerde of

identificeerbare natuurlijke persoon; als identificeerbaar wordt beschouwd een natuurlijke

persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een

identificator zoals een naam, een indentificatienummer, locatiegegevens, een online

identificator of een of meer elementen die kenmerkend zijn voor de fysieke, fysiologische,

genetische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit.

2

2. Wij verwerken de volgende categorieën persoonsgegevens van u:

- Naam

- Adresgegevens

- E- mailadres / telefoonnummer

ARTIKEL 3 – Doel van de verwerking

We verzamelen uw persoonsgegevens niet zomaar. Uw persoonsgegevens worden verwerkt

voor:

- Het onderhouden van relaties met u

- Het verwerken van uw bestellingen

- Het doen van mededelingen via post, mails en/of nieuwsbrieven

- Het voldoen aan wettelijke verplichtingen

ARTIKEL 4 – Registratie persoonsgegevens

Uw persoonsgegevens worden geregistreerd in een (elektronisch) register.

ARIKEL 5 – Uw rechte met betrekking tot uw gegevens

1. Op grond van artikel 13 lid 2 sub b AVG heeft eenieder recht op inzage van rectificatie

of wissing van zijn persoonsgegevens of beperking van de hem betreffende

verwerking, alsmede het recht tegen de verwerking bezwaar te maken en het recht op

3

gegevensoverdraagbaarheid. U kunt deze rechten uitoefenen door contact op te

nemen via info@miedemawatersport.nl

2. Ieder verzoek daartoe dient te worden vergezeld van een kopie van een geldig

identiteitsbewijs, waarop u uw handtekening heeft gezet en onder vermelding van het

adres waarop er met u contact kan worden opgenomen. Binnen 2 maanden na het

ingediende verzoek, krijgt u antwoord op u verzoek. Afhankelijk van de complexiteit

van de verzoeken en het aantal van de verzoeken kan deze termijn indien nodig met 1

maand worden verlengd.

ARTIKEL 6 – Wettelijke verplichtingen

In geval van schending van enige wet- of regelgeving, waarvan de betrokkene wordt

verdacht en waarvoor de autoriteiten persoonsgegevens nodig hebben die Miedema

Watersport heeft verzameld, worden deze aan hen verstrekt na uitdrukkelijk en gemotiveerd

verzoek van die autoriteit, waarna deze persoonsgegevens mitsdien niet meer onder de

bescherming van de bepalingen van deze privacy verklaringen vallen.

ARTIKEL 7 – Commerciële gegevens

1. U kunt commerciële aanbiedingen krijgen van Miedema Watersport, wanneer u daar

toestemming voor heeft gegeven. Indien u deze niet (meer) wenst te ontvangen,

stuurt u een mail naar het volgende adres: info@miedemawatersport.nl.

2. Uw gegevens kunnen worden gebruikt door partners van de verantwoordelijke voor

commerciële doeleinden. Indien u dit niet wenst, stuurt u een mail naar het volgende

aan: info@miedemawatersport.nl

4

ARTIKEL 8 – Bewaartermijn gegevens

De door Miedema Watersport verzamelde gegevens worden gebruikt en bewaard voor de

duur zoals deze bij wet is bepaald.

ARTIKEL 9 – Contact

Voor verzoeken, vragen, productinformatie, of meer informatie, kunt u zich richten tot:

Dhr. F. Miedema info@miedemawatersport.nl


Download hier de pdf bestand